คอร์สเรียน

 
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน พัฒนากระบวนการคิด สร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต
ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ สนุกสนาน เป็นพื้นฐานวิชาที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน พูด สะกด ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ช่วยให้เด็กๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ
ดูแลและสอนการบ้านทุกวิชา ทบทวนเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดและเพิ่มตัวอย่างเพื่อทำให้น้องๆมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
เน้นสอบเข้าม.1 ทั้งหลักสูตรปกติและ EP ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบจริง พร้อมทุกสนามสอบ
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและสนุกสนาน เข้าใจสิ่งรอบตัวโดยวิทยาศาสตร์ ทั้งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ปฏิกิริยาเคมี
และชีววิทยา
ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้แข็งแรง รวมถึงเทคนิคการคำนวณ เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อมัธยมปลาย
เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปูพื้นฐานที่ดีเพื่อการเรียนต่อมัธยมปลาย
เน้นสอบเข้าม.4 มหิดล / เตรียมอุดม / สาธิต และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งหลักสูตรปกติและ EP ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบจริง
พร้อมทุกสนามสอบ
เรียนฟิสิกส์อย่างเข้าใจ มองเห็นเป็นภาพ สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ ใช้สูตรเป็น ฝึกทำโจทย์อย่างแม่นยำ
เรียนเคมีอย่างเข้าใจ สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ ใช้สูตรเป็น ฝึกทำโจทย์อย่างแม่นยำ
เรียนชีววิทยาด้วยความเข้าใจ สนุกกับการเรียนเหมือนเล่าเรื่อง
เรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์ ฝึกประยุกต์โจทย์
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกด้าน ทั้งไวยกรณ์ คำศัพท์ สำนวน ฝึกการอ่าน เขียน พูด รวมถึงฝึกทำข้อสอบแก้ไขจุดอ่อนของน้องๆ
เน้นการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย รวมเนื้อหาในข้อสอบทุกๆด้าน Vocabulary, Writing, Conversation และ
Reading พร้อมสำหรับทุกสนามสอบ
เน้นการเตรียมสอบคณิตศาสตร์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ฝึกทำโจทย์ PAT1 ย้อนหลัง
เน้นการเตรียมสอบวิทยายาศาสตร์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมทั้งแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ฝึกทำโจทย์
PAT2 ย้อนหลัง
เน้นสอบเข้าวิศวะ เข้มข้นกับฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์รวมถึงความรู้ในการเขียนแบบและความรู้พื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ
สอนโดยบัณฑิตวิศวะ จุฬาที่มี่ประสบการณ์ตรง รู้ลึก รู้จริง
สำหรับสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติวความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งวาดภาพและทฤษฎี
เน้นสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติในไทย หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีสอบ 2 parts คือ Math และ Verbal สามารถเลือกเรียนได้
เน้นสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติในไทย หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในสายวิทยาศาสตร์ ติวสอบในวิชา Mathematics level 2
, Physics , Chemistry
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าอินเตอร์จุฬาฯ พัฒนาทุกทักษะทั้ง reading listening และ grammar ฝึกทำข้อสอบเก่า สอนโดยบัณฑิตจุฬาที่มีประสบการณ์ตรง
คอร์สเพื่อสอบเข้าอินเตอร์จุฬาฯ เพิ่มคะแนนทั้ง Math และ Verbal ไปพร้อมๆกัน ฝึกทำข้อสอบเก่า เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ
สำหรับน้องๆที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ติว Physics และ Chemistry หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ติวเข้าคณะสถาปัตย์อินเตอร์จุฬาฯ [ INDA ] ข้อสอบมี 3 ส่วน สามารถเลือกได้ว่าอยากติวจุดไหน
ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของน้องที่อยากเข้าธรรมศาสตร์ ติวทุกสกิลทั้ง reading listening และ grammar
ติวสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรีและสูงกว่า
ติวสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรีและสูงกว่า
ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงาน หรือ เลื่อนตำแหน่งงาน สอนโดยผู้สอนที่สอบได้ 980+ จากคะแนนเต็ม
990 มีประสบการณ์ตรงและเทคนิคการทำข้อสอบ