ทีมติวเตอร์

 

Champ

Champ

ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Koh

Koh

ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May

May

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Aor+

Aor+

ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kaew

Kaew

ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Peach

Peach

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kwang

Kwang

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nu

Nu

ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fah

Fah

ปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sun

Sun

ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pook

Pook

ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lukkaew

Lukkaew

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A

A

ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ